Betalen leden contributie?

Ja, de leden betalen een jaarlijkse contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur. De contributie dient ter dekking van de lasten van de coöperatie.